Leveringsbetingelser

Heri findes vore generelle leveringsbetingelser

Betalingsperiode for løbende services

Løbende services tegnes medmindre andet angives for et år ad gangen. Ydelsen kræves forudbetalt for den kommende periode.
Løbende services inkluder server-, mail- og web- hosting samt domæneparkering. En sådan service betegnes herefter som et abonnement.

Fornyelse/manglende betaling

Ved indgåelse af en ny aftale eller når en abonnementsperiode er ved at udløbe, vil kunden blive tilsendt en faktura for den kommende periode. Finder betaling ikke sted vil servicen efter en rimelig frist og et varsel blive lukket. Der kræves ingen formel opsigelse - manglende forudbetaling betragtes i sig selv som en opsigelse af en eksisterende eller fortrydelse af en nyindgået aftale. 

Det pålægger kunden selv at fjerne evt. data og give kontakter besked om evt. ny e-mail adresse o.lign. Plan A vil ikke med mindre dette aftales videresende e-mail eller opbevare data for en tidligere abonnent.

Bindingsperiode

Der er ingen bindingsperiode. Dog kræves et kort varsel ved opsigelse indenfor en forudbetalt periode. Se under opsigelse.

Opsigelse

Opsiges et abonnement før det udløber refunderes betalingen for den ubrugte periode. Dog ikke for den indeværende måned, hvori opsigelsen finder sted. I tilfælde af at opsigelse finder sted mindre end 7 dage før en måneds udløb, vil beløbet for den følgende måned heller ikke kunne refunderes.

Erstatning

Erstatning ydes kun i form af refusion af ubrugt abonnements betaling. Der ydes ikke erstatning for tab af data eller erstatning for konsekvens af tabte data, skulle tab af data ske.

Abonnenter gøres opmærksom på at ansvar for sikring af data i form af back-ups af indhold på websteder mv påligger abonnenten. På samme måde er det abonnentens ansvar at sikre sig imod virus.

Selvom Plan A har sikring mod computer-virus og datatab, gøres abonnenter opmærksomme på, at dette ikke er en garanti mod at data kan gå tabt eller at vira kan slippe igennem. Vor sikring er en ekstra forholdsregel og ikke en erstatning for kundens egen sikring.

Det samme gør sig gældende med hensyn til sikring mod uatoriseret gennemsyn. Plan A har taget omfattende forholdsregler for at sikre, at abonnenters data såsom e-mails og indhold af beskyttede websteder ikke er tilgængelige for eller kan ændres af uatoriserede, men skulle det ske at uatoriserede får adgang til kundedata, påtager vi os intet erstaningsansvar for den skade kunden evt. måtte lide, ved at data falder i forkerte hænder.

Lægger eller sender en abonnent følsomme data på eller gennem en af Plan A's servere, er dette på eget ansvar.

Trafikmængde

Som udgangspunkt tages der ikke betaling for trafik og lægges ingen begrænsning på båndbredde udover den båndbredde Plan A til enhver tid generelt har til rådighed. Dvs om et websted har få eller mange besøgende og størrelsen på de filer der transmitteres ingen betydning har for afregningen.

Der kan dog tænkes tilfælde, hvor et websted pga. meget stor popularitet får usædvanligt mange besøgende, eller at filer der lægges ud til download bliver så populære, at det  optager en så stor del af vor linie- eller server kapacitet at det bliver til gene for andre kunder, der bruger den samme server eller datalinie.

Skulle dette forekomme forbeholder vi os ret til at kræve at kunden overgår til et andet abonnement eller at abonnementet opsiges. Der vil i den forbindelse ikke blivet givet nogen regning med tilbagevirkende kraft og kunden vil blive givet et rimeligt varsel (mindst 14 dage). Plan A forbeholder sig ret til øjeblikkeligt efter udsendt varsel at sætte en øvre grænse på den båndbredde/CPU kraft et websted kan gøre brug af.

Der kan ligeledes tænkes tilfælde, hvor af kunden installeret software pga. miskonfiguration eller fejl i softwaren selv optager en uforholdsmæssig stor mængde server-resourcer og/eller bringer serverens stabilitet i fare. Skulle dette ske forbeholder Plan A sig ret til uden forudgående varsel, at forhindre det involverede software i at blive eksekveret.

Ændring af vilkår/services

Plan A forbeholder sig ret til med rimeligt varsel at ændre på de services, der er knyttet til de forskellige abonnements-typer. F.eks. vil vi opdatere vor server-software fra tid til anden. Større ændringer der nævneværdigt kan påvirke funktionaliteten, vil typisk blive annonceret med mindst en måneds varsel.

Der kan tænkes tilfælde, hvor det kan forekomme, at en sådan ændring har den effekt, at et kundeinstalleret produkt ophører med at fungere, f.eks. et kundewebsted der ikke kører med en nyere udgave af et scripting sprog som PHP. Skulle noget sådant ske vil Plan A betragte det som værende kundens opgave at opdatere sit system til at køre med de nyere udgaver.

Plan A benytter som udgangspunkt den nyeste frigivne (ikke alpha-, beta- og præ-release) udgave af et givent stykke software.

Opbevarelse eller distribution af ulovligt materiale

Plan A's faciliteter må ikke bruges til opbevaring eller distribution af ulovlige materialer eller til ulovlige aktiviteter. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, overtrædelse af ophavsrettighedsregler vedr. software, musik eller billedmateriale samt pornografisk materiale, der involverer mindreårige.

Vi foretager ikke aktiv overvågning af kundemateriale med henblik på at forhindre ulovligheder, men skulle vi ved en tilfældighed eller ved henvendelse fra tredje personer eller fra myndigheder blive gjort opmærksomme på ulovligheder, forbeholder vi os ret til at spærre for adgangen til involverede data og for involverede personer. 

Brug af software og scripts med utilstrækkelig sikkerhed

Plan A forventer at hosting-kunder undlader at anvende software med kendte sikkerhedshuller, og at de sørger for at opdatere af dem selv installeret software og scripts med sikkerhedsrelaterede rettelser og opdateringer. I tilfælde af Plan A opdager at kundeinstalleret software udgør et sikkerhedsproblem for Plan A (feks. skaber risiko for uatoriseret adgang til en servers filsystem), forbeholder Plan A sig ret til uden varsel at lukke for offentlig adgang til de berørte områder, indtil sikkerhedsrisikoen er udbedret.

Udsendelse af større mængder e-mails til modtagere der ikke har bedt om det (spam)

Plan A tillader ikke at Plan A's servere bruges til udsendelse af såkaldt SPAM. Hermed forstås masse-mailing til modtagere, der ikke har udbedt sig e-mail fra afsenderen. Det forventes at kunder administrerer eventuelle mailinglister i henhold til god brug og skik. Er der tvivl om dette henvises til de vejledninger, der findes hos SpamHaus og vore egne vejledninger. Plan A forbeholder sig ret til at lukke en abonnents e-mail adgang uden varsel, i tilfælde af de findes at udsende SPAM.